Odvetniška pisarna zastopa domače in tuje fizične in pravne osebe pred organi uprave, arbitražami in sodišči splošne in posebne pristojnosti na območju Republike Srbije.

Dejavnost odnetniške pisarne je nudenje pravnih storitev na področju:

-Gospodarskega prava: ustanovitev gospodarskih družb, izdelava splošnih, posebnih aktov in sporazumov, statusne spremembe, sestavitev pogodb, stečaj in likvidacija, zastopanje pred agencijo za gospodarske registre, zastopanje v gospodarskih sporih idr.

-Kazenskega prava: zastopanje v kazenskem in prekrškovnem postopku.

-Civilnega prava: nadomestilo škode, dedno pravo in zapuščinski postopek, lastninskopravna razmerja, sestavitev pogodb, nudenje nasvetov in zastopanje v sporih v zvezi z razvezo zakona, razdelitev imovine pridobljene v zakonu, alimentacije, zastopanje v pravdnem postopku idr.

-Upravnega prava: zastopanje v upravnem postopku in upravnem sporu

-Delovnega prava: zastopanje v disciplinskem in delovnem sporu, mobing, idr.

-Prometa nepremičnin: sestavitev kupoprodajnih pogodb, zastopanje v vseh fazah postopka prometa nepremičnin, vknjižba, idr.