Advokatska kancelarija zastupa domaća i strana fizička i pravna lica pred organima uprave, arbitražama i sudovima opšte i posebne nadležnosti na teritoriji Republike Srbije.

Delatnost advokatske kancelarije je pružanje pravnih usluga u oblasti:

Privrednog prava ( osnivanje privrednih društva, izrada opštih, posebnih akata i sporazuma, statusne promene, sastavljanje ugovora, stečaj i likvidacija, zastupanje pred agencijom za privredne registre, zastupanje u privrednim sporovima i dr. )

Krivičnog prava ( zastupanje u krivičnom i prekršajnom postupku )

Građanskog prava ( naknada štete, nasledno pravo i ostavinski postupak, svojinskopravni odnosi, sastavljanje ugovora, pružanje saveta i zastupanje u sporovima u vezi razvoda braka, podele imovine stečene u toku braka, alimentacije zastupanje u parničnom postupku i dr. )

Upravnog prava ( zastupanje u upravnom postupku i upravnom sporu )

Radnog prava ( zastupanje u disciplinkom i radnom sporu, mobing i dr. )

Prometa nepokretnosti ( sastavljanje kupoprodajnih ugovora, zastupanje u svim fazama postupka prometa nepokretnosti, uknjižba i dr. )